Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (ΦΟΤ)

Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'77/30-03-81), β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ) τον ν. 3852/2010 δ) τον ν. 2190/20 ε) την από 03/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. (Πρακτικό 232/2021) για την εκμίσθωση του κάτωθι αναφερόμενου Κυλικείου-Αναψυκτήριου, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, του κυλικείου-αναψυκτήριου, που βρίσκεται στη Πλατεία που περικλείεται από τις οδούς Ιωαννίνων, Τυμφρηστού, Έβρου και Ταυγέτου (ΦΟΤ), στο Ο.Τ. 720,   του Ρυμοτομικού Σχεδίου Χαλανδρίου.

Το Κυλικείο-Αναψυκτήριο αποτελείται από τροχήλατη Καντίνα διαστάσεων 4,60 x 2,40 μ. και, βοηθητικούς χώρους που για τις ανάγκες του παρόντος συνιστούν έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος στην συνέχεια θα καλείται Κυλικείο-Αναψυκτήριο ή Μίσθιο και δημοπρατείται με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.

Την διαχείριση-εκμετάλλευση της ως άνω αναφερόμενης  Καντίνας, με τους άλλους βοηθητικούς χώρους, έχει σύμφωνα με το Καταστατικό της, η «ΦΛΥΑ Α.Ε.» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου κατά 100%.

Η πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία του κυλικείου-αναψυκτήριου θα πραγματοποιηθεί με τους ειδικότερα κάτωθι όρους :

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας : Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων πού αφορούν δημοπρασίες των ΟΤΑ. Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100, Χαλάνδρι,  την 16η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. κατά την συνεδρίασή του στις 03/06/2021 και αποτελείται από τους Κων/νο Τσίγκο, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΦΛΥΑ Α.Ε., Σπύρο Φωτεινό Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. και Πολύδωρο Τακόπουλο, Δικηγόρο, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Χρήση του μισθίου: Ο μίσθιος χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνον ως Δημοτικό Κυλικείο-Αναψυκτήριο στη Πλατεία, απαγορευμένης απόλυτα οποιασδήποτε μετατροπής της χρήσεώς του. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να συνάδει απολύτως με τον χαρακτήρα του κυλικείου ως δημοτικού, λαμβανομένου υπ’ όψη των μέσων τιμών πώλησης των αντίστοιχων προϊόντων. Ως εκ τούτου θα προσκομισθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ενδεικτικός τιμοκατάλογος προσφερόμενων ειδών ο οποίος θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω και, ο οποίος θα συνεκτιμηθεί, για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.   

3. Διάρκεια εκμίσθωσης - αναπροσαρμογή μισθώματος: Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με ημεροχρονολογία έναρξης την ημεροχρονολογία που θα αναφέρεται στη Σύμβαση μισθώσεως και λήγουσα κατά την ημεροχρονολογία συμπλήρωσης των δύο (2) ετών. Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθώτριας και μισθώτριας), η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη. Ο μισθωτής εφόσον επιθυμεί την διετή παράταση της μισθώσεως, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΦΛΥΑ Α.Ε. τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της διετούς μισθώσεως. Η εκμισθώτρια ΦΛΥΑ Α.Ε δύναται να αρνηθεί την διετή παράταση για λόγους δυστροπίας του μισθωτή ή μη εκπλήρωσης των όρων της μίσθωσης. Ως δήλη μέρα ορίζεται η ορισθείσα μέρα λήξεως της μίσθωσης μετά την παρέλευση της οποίας επέρχεται η λήξη της μισθώσεως, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προειδοποίηση ή καταγγελία ταύτης εκ μέρους του μισθωτή. Η σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται απολύτως και για οποιοδήποτε λόγο.

4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος του Κυλικείου- από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από την εκμισθώτρια εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μισθωτικού μήνα.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για να καθίσταται έγκυρη η υποβολή της πρώτης προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσκομισθεί από αυτόν: α) έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως του οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να καλύπτει χρονικό διάστημα μέχρι και έναν μήνα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού γ) Πιστοποιητικό-Βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο Χαλανδρίου και την ΦΛΥΑ Α.Ε. Εάν υφίστανται οφειλές των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο Χαλανδρίου η την ΦΛΥΑ Α.Ε. τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στη διαδικασία διακανονισμού των χρεών τους και ο διακανονισμός να είναι ενήμερος δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου - εάν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο αντίστοιχο απόσπασμα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου ή εκπροσώπου και διαχειριστή ανάλογα με τη νομική μορφή του, ε) ενδεικτικός Τιμοκατάλογος των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2 ε) και για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό αρμόδιας ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 15η Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. Εάν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομισθεί αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή τους με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση κατακύρωσης, πρέπει να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Εάν αυτό αντικειμενικά δεν είναι εφικτό τότε θα κατατεθούν την ημερομηνία που είναι προγραμματισμένα να εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν κατατεθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, η Μισθωτική Σύμβαση θεωρείται άκυρη, παρακρατείται η εγγύηση και η ΦΛΥΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει με κάθε νόμιμο τρόπο, τα διαφυγόντα κέρδη της.

6) Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία : Για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15η Ιουνίου 2021 και μέχρι ώρα 13:00, χρηματική Εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (3Χ1000=) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει την μορφή της Τραπεζικής επιταγής και μόνο αν δεν είναι εφικτό, τη μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προσκόμισης των εγγράφων κατάθεσης του ποσού. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής, μετά το πέρας της δημοπρασίας, επιστρέφεται στους δικαιούχους πλην του πλειοδοτήσαντος. Στη Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα και συγγενείς τους α Βαθμού, που ήδη εκμεταλλεύονται ως μισθωτές άλλα Αναψυκτήρια- Κυλικεία των οποίων την εκμετάλλευση έχει η ΦΛΥΑ Α.Ε.

6.1. Εγγύηση κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού Μίσθωσης Κατά την υπογραφή της συμβάσεως μίσθωσης με τον  πλειοδότη, καταβάλλεται από αυτόν ως χρηματική εγγύηση για την εξασφάλιση της εγκαίρου και εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος, το ποσό έξι (6) μισθωμάτων (έτσι όπως το μηνιαίο μίσθωμα θα έχει διαμορφωθεί από τη δημοπρασία). Από το συνολικό ποσό της εγγύησης υπογραφής αφαιρείται φυσικά το ποσό της χρηματικής εγγύησης συμμετοχής στην δημοπρασία που ήδη έχει καταβάλλει ο πλειοδότης.

6.2. Εγγυητής: Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με ακίνητη περιουσία), ο οποίος θα υπογράψει το Συμφωνητικό Μίσθωσης έτσι ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πλαίσιο κειμένου: ί
7) Κατάθεση Δικαιολογητικών: Η κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται με κλειστό φάκελο που περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως παραπάνω ορίζονται και θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, για δετα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται κατωτέρω.

                  Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του

                  Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις.

                  Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ.), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε Φ.Ε.Κ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού : 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας θα υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΦΛΥΑ Α.Ε. προς έγκριση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασία αν το κρίνει ασύμφορο για την Εταιρεία, αν οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων είναι υψηλές και δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Αναψυκτήριου-Κυλικείου ως δημοτικού, λόγω παράβασης του τύπου της διαδικασίας ή για άλλο νόμιμο λόγο,  και να μην το κατακυρώσει στον πλειοδότη ακυρώνοντας τον διαγωνισμό. Η εγγύηση σ’ αυτή την περίπτωση επιστρέφεται. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του Δήμου Χαλανδρίου λόγω μη εγκρίσεως του Πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.

9. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται οποιασδήποτε μείωσης του μισθώματος από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και εφεξής.

10. Σύμβαση Μίσθωσης : Ο πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ενεργούμενης με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης. Διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της ΦΛΥΑ Α.Ε. χωρίς δικαστική παρέμβαση.

11. Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται σε εποπτεία του χώρου και οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο και τη ΦΛΥΑ για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και δημοτικές διατάξεις και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ενδεχόμενες παραβάσεις τους καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλες τις άδειες που απαιτούνται.

Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΦΛΥΑ Α.Ε., τυχόν δε κατασκευή, προσθήκη ή διασκευή θα γίνεται με δαπάνες του μισθωτή και θα παραμείνει επ’ ωφελεία του μισθίου.

Ο μισθωτής επιπροσθέτως υποχρεούται να έχει αναρτημένο τιμοκατάλογο σε όλους τους χώρους του Κυλικείου για όλα τα είδη που θα προσφέρει και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας στο κυλικείο υποχρεούται να χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή και να εκδίδει τιμολόγια επ’ ονόματι του.

Υποχρεούται επίσης να λειτουργεί το κυλικείο - αναψυκτήριο κάθε μέρα, απασχολούμενος κατ’ αρχήν ο ίδιος. Οι ώρες λειτουργίας ορίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο έως τη δέκατη νυχτερινή, και κατά τη θερινή περίοδο μέχρι την εντεκάτη (23.00) το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η με κάθε τρόπο διατάραξη των γειτνιαζόντων χώρων και των περίοικων.

12. Καταβολή δαπανών κοινής ωφελείας και Δημοτικών Τελών. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που καταναλίσκονται για χρήση του μισθίου, έτσι όπως η κατανάλωση καταγράφεται στους σχετικούς καταμετρητές καθώς και για την καταβολή κάθε άλλου νόμιμου τέλους.

13. Ο μισθωτής επίσης οφείλει: α) να συμπεριφέρεται άψογα απέναντι στους συναλλασσόμενους, β) να διατηρεί το χώρο του κυλικείου, τα σκεύη και τα πωλούμενα είδη σε απόλυτη καθαριότητα, γ) να τηρεί όλους του απαραίτητους όρους υγιεινής, δ) να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και ν’ αγοράζει τα απαραίτητα σερβίτσια και λοιπά σκεύη, καθώς και υλικό, που απαιτούνται για τη λειτουργία του κυλικείου, όλα δε αυτά με δικές του δαπάνες, ε) κατά τη λήξη της σχετικής συμβάσεως που πρόκειται να καταρτισθεί μεταξύ της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του μισθωτή, βάσει της παρούσας, να παραδώσει τα έπιπλα και τον εξοπλισμό που παρέλαβε, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, ενώ επιβάλλεται να επισημανθεί ότι η παραλαβή και η παράδοση θα λαμβάνουν χώρα με σχετικό πρωτόκολλο, στ) να πωλεί τα προσφερόμενα είδη στις τιμές που είχε γνωστοποιήσει με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και πάντα ύστερα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων, ζ) να μην εγκαταστήσει οποιοδήποτε μηχάνημα που ρυπαίνει το χώρο του κυλικείου και η) να αποδέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της ΦΛΥΑ Α.Ε. ή του Δήμου Χαλανδρίου και των λοιπών αρμόδιων αρχών, οποιαδήποτε στιγμή, για το εάν τηρούνται οι οριζόμενοι στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και στην παρούσα διακήρυξη όροι.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του μισθωτή δίνει στην εκμισθώτρια το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως.

14. Ευθύνη «ΦΛΥΑ Α.Ε. »: Η ΦΛΥΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο (Κυλικείο, και λοιποί βοηθητικοί χώροι), της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μισθώσεως.

15. Παράδοση μισθίου: Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται με την καταβολή αποζημίωσης που θα καλύπτει πλήρως την δαπάνη της αποκατάστασης και τα διαφυγόντα κέρδη της ΦΛΥΑ Α.Ε..

16. Υπεκμίσθωση: Η σιωπηρά ή άλλη αναμίσθωση, ως και υπομίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτή, απαγορεύεται ρητά και απόλυτα.

17. Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια της ΦΛΥΑ Α.Ε., τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της διενέργειας της δημοπρασίας με ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στον ιστότοπο της ΦΛΥΑ Α.Ε. www.flyadimotikiae.gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλανδρίου www.halandri.gr καθώς και στην Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr .

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και σε δύο εφημερίδες, μία εκ των οποίων απαραίτητα ημερήσιας κυκλοφορίας και μία τοπικής.

Το σύνολο των εξόδων για την δημοσίευση και πραγματοποίηση της δημοπρασίας επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

18. Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία δύναται να επαναληφθεί  κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. εφόσον προεξοφλείται ότι η επανάληψή της θα φέρει θετικό αποτέλεσμα  

α) εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

β) εάν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Επιτροπή διενέργειας ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΛΥΑ Α.Ε. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, ή τιμών στα προσφερόμενα προϊόντα που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Κυλικείου-Αναψυκτήριου ως δημοτικού.

γ) εάν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή εάν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης η δεν προσκομίσει τελικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά καίτοι έχει υπογραφή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της ΦΛΥΑ Α.Ε. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν,

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ 16:00 μ.μ. .στα τηλέφωνα: 2106830305 – fax : 2106800035 – mail : flyadimotikiae@gmail.gr

                                               Για την ΦΛΥΑ Α.Ε.

 

O Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Ο Διευθύνων Σύμβουλος

            Κωνσταντίνος Τσίγκος                                                              Σπύρος Φωτεινός

 

 

 

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

 

"Στολίδι" το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και φύτευσης

Ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες οι εργασίες συντήρησης και φύτευσης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου. Στο πλαίσιο αυτών βάφτηκαν όλες οι πίστες, τοποθετήθηκε χλοοτάπητας στον υπόλοιπο χώρο, έγινε φύτευση μεγάλων δέντρων και αποκαταστάθηκε το σύστημα αυτόματου ποτίσματος από την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι πανέτοιμο να δεχτεί και πάλι μαθητές για τις εκπαιδεύσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής, όταν το επιτρέψουν βέβαια οι συνθήκες της πανδημίας.

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, τη διαχείριση του οποίου έχει η δημοτική ανώνυμη εταιρεία «ΦΛΥΑ», εκπαιδεύονται ετησίως εκατοντάδες μαθητές σχολικής και προσχολικής ηλικίας σε θέματα οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Η εκπαίδευση γίνεται σε συνθήκες προσομοίωσης, με ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, τα οποία κινούνται σε πίστες με σήματα οδικής κυκλοφορίας. Μέσα από την κίνηση σ’ αυτές τις πίστες, δίνεται στους μαθητές μια ζωντανή απεικόνιση περιβάλλοντος οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά μαθαίνουν «παίζοντας» με ηλεκτρικά αυτοκίνητα να «διαβάζουν» τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, να σέβονται την προτεραιότητα, να προσέχουν τους πεζούς, να παρκάρουν εκεί που επιτρέπεται και το σημαντικότερο να καταλάβουν πως σκέφτεται ένας οδηγός ώστε να προσέχουν, όταν περπατούν στην πόλη. Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία είναι εξαιρετικά «ζωντανή» και αποδοτική και κερδίζει το άμεσο ενδιαφέρον των μικρών παιδιών.

Τα τελευταία χρόνια το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου αποτελεί πόλο έλξης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων.
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020ΦΛΥΑ ΑΕ: «Εκτός πραγματικότητας οι αιτιάσεις της παράταξης Κουράση για τα μισθώματα των ακινήτων του Δήμου»

Η απάντηση της ΦΛΥΑ - Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, στην ανακοίνωση της παράταξης "Χαλάνδρι σε Δράση" αναφορικά με τα μισθώματα των ακινήτων του Δήμου Χαλανδρίου:

Καταρρίπτει πλήρως του ισχυρισμούς του επικεφαλής της παράταξης «Χαλάνδρι σε Δράση» Γιώργου Κουράση, ο οποίος μέμφεται με ανακοίνωσή του τη διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου για τη διαχείριση των μισθωμάτων των ακινήτων του Δήμου και την εγκαλεί ότι δεν διεκδίκησε εγκαίρως τις οφειλές των μισθωτών.
Την απάντηση στον επικεφαλής της παράταξης «Χαλάνδρι σε Δράση» δίνει η δημοτική επιχείρηση ΦΛΥΑ Α.Ε. με αναλυτική ανακοίνωσή της, στην οποία καταδεικνύει ότι οι αιτιάσεις Κουράση είναι εκτός πραγματικότητας, δεδομένου ότι σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε επί της διοίκησης Κουράση, η σημερινή διοίκηση:
   Οργάνωσε για πρώτη φορά νόμιμη, δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για όλα τα ακίνητα του Δήμου
   Πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση των μισθωμάτων
   Κίνησε εγκαίρως τις νόμιμες διαδικασίες για τη διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων
   Έχει ενημερώσει, ως όφειλε τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων στο Δ.Σ. της ΦΛΥΑ για όλες τις λεπτομέρειες σε σχέση με τις εκμισθώσεις των ακινήτων, τα οφειλόμενα κλπ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΦΛΥΑ αναφέρει:
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση της παράταξης του κ. Γ. Κουράση για τη ΦΛΥΑ η οποία εκτός του ότι βρίθει ανακριβειών αντιστρέφει και την πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα:
> Μας ελέγχει ο κ. Κουράσης γιατί πετύχαμε υψηλά μισθώματα! Όμως θα έπρεπε να γνωρίζει ότι, τηρώντας το νόμο, προκηρύξαμε ανοιχτές δημοπρασίες ΓΙΑ ΟΛΑ τα κυλικεία του δήμου. Το τελικό μίσθωμα δεν το διαμορφώσαμε εμείς, αλλά διαμορφώθηκε για κάθε κυλικείο «πάνω» στο τραπέζι, όχι όπως γινόταν στο παρελθόν με κυριολεκτικά αστεία μισθώματα.
Και για να συγκρίνουμε τις διαφορές, υπενθυμίζουμε ότι :
α) Για το πάρκινγκ της Κεντρικής Πλατείας, ο ενοικιαστής, που του το είχατε εκμισθώσει ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, πλήρωνε μηνιαίο μίσθωμα 10.000 ευρώ, χωρίς να πληρώνει για χρόνια τα σχετικά Τέλη και τα έξοδα ηλεκτρισμού και ύδρευσης τα οποία πλήρωνε ο Δήμος! Επιπλέον ο ενοικιαστής παράνομα και με την ανοχή σας, εκμεταλλευόταν το χώρο και για διαφημιστικούς λόγους εισπράττοντας χρήματα. Σημειώνεται ότι μισθωτήριο συμφωνητικό υπήρξε μόνο για τα έτη 2005 και 2006. Έκτοτε και μέχρι το τέλος του 2016 η μίσθωση συνεχιζόταν άτυπα! Φαίνεται ότι «τα παιδιά μας» δεν είχαν ανάγκη μισθωτηρίων...
Το 2016, όπως ο νόμος ορίζει, προβήκαμε σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία και το μίσθωμα διαμορφώθηκε, από τους 8 συμμετέχοντες στη δημοπρασία, στα 37.000 ευρώ, δηλαδή τρεις (3) και πλέον φορές πάνω απ' όσα πλήρωνε ο προηγούμενος ενοικιαστής.
β) Στο κυλικείο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, ο προηγούμενος ενοικιαστής πλήρωνε μίσθωμα 250 € χωρίς να καταβάλει δαπάνες ρεύματος-νερού, τις οποίες πλήρωνε ο Δήμος. Με τη δημοπρασία που διενεργήσαμε, ο σημερινός ενοικιαστής πληρώνει 1.700 € σχεδόν 7 φορές πάνω, και επιπλέον καταβάλει τις δαπάνες ρεύματος και νερού.
γ) Στο κυλικείο του «Μ. Παπαδάκης», ο προηγούμενος μισθωτής πλήρωνε θεωρητικά 400 €. Λέμε θεωρητικά γιατί ο συγκεκριμένος ενοικιαστής είχε να πληρώσει χρόνια πολλά και μηνιαίο μίσθωμα και λοιπές δαπάνες ρεύμα — νερό, τις οποίες πλήρωνε ο Δήμος! Σήμερα, μετά από τη δημοπρασία, η νέα μισθώτρια πληρώνει 3.700 € εννιά (9) φορές υψηλότερο μίσθωμα, και επιπλέον καταβάλει τις δαπάνες ρεύματος νερού.
δ) Για το κυλικείο στην Ολύμπου και Εδέσσης, ο προηγούμενος ενοικιαστής πλήρωνε 700 € χωρίς να καταβάλει δαπάνες ρεύματος — νερού. Μετά την δημοπρασία, ο νέος μισθωτής πληρώνει 2.800 €, δηλαδή 4 φορές πιο πάνω, ενώ επιπλέον καταβάλει και τις δαπάνες ρεύματος νερού.

ε) Στο κυλικείο του Νεκροταφείου, εξαιτίας της σύμβασης που είχε υπογράψει η παράταξή σας, ο ενοικιαστής βρίσκεται στο χώρο από το 2006 αφού του είχατε δώσει το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση μονομερώς για άλλα 6 χρόνια. Πρωτοφανές το σκάνδαλο να παρατείνει ο ενοικιαστής μονομερώς τη σύμβαση, μετά από 9 χρόνια μίσθωσης, για άλλα 6 χρόνια!
Και μάλιστα πληρώνοντας για όλα αυτά τα χρόνια (των 6 ετών της παράτασης συμπεριλαμβανομένων), μηνιαίο μίσθωμα μόνο 3.000 €. Ούτε μια μικρή αύξηση δεν τολμήσατε να ζητήσετε τουλάχιστον για τα χρόνια της παράτασης.
Τα ένδικα μέσα ασκήθηκαν έγκαιρα
> Μας κατηγορείτε ότι ασκήσαμε τις αγωγές με καθυστέρηση και ότι αυτές θα «εκδικαστούν σε αρκετά χρόνια». Εάν όμως ο εκπρόσωπος σας στο Δ.Σ. της ΦΛΥΑ Α.Ε. συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (έχει παραστεί μόνο σε 3 από τις 8 συνεδριάσεις), θα γνωρίζατε ότι για το πάρκινγκ της πλατείας, όχι μόνο ασκήθηκαν έγκαιρα τα ένδικα μέσα, αλλά ήδη από τον Ιανουάριο του 2020 εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 858/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία μας επιδίκασε τα οφειλόμενα μισθώματα 371.473 € με το νόμιμο τόκο πλέον των δικαστικών εξόδων.
Από τον Φεβρουάριο του 2020 άρχισε η διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης η οποία όμως σταμάτησε λόγω των μέτρων της πανδημίας που ανέστειλαν τη λειτουργία των δικαστηρίων. Με την άρση των μέτρων, αρχές Ιουνίου 2020, ξανάρχισε η διαδικασία εκτέλεσης εις χείρας τρίτου στις 4 θεσμικές Τράπεζες πλέον της Attica Bank. Η κατάσχεση έγινε τόσο κατά του ενοικιαστή Δ. και Ν. Γιαννέλο Ο.Ε. όσο και κατά της εγγυήτριας Ε.Ρ. Δυστυχώς οι Δ. και Ν. Παννέλος δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς. Ανευρέθηκαν μόνο κάτι μικροποσά σε 2 λογαριασμούς της εγγυήτριας.
Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του τελευταίου Δ.Σ. της ΦΛΥΑ (Πρακτικό 225/2020), προχωρούν οι διαδικασίες για κατάσχεση επί του ακινήτου που βρέθηκε στην ιδιοκτησία του Δ. Γ. επί του οποίου ήδη έχουν εγγραφεί κατασχέσεις από την EuroBank και την Δ.Ο.Υ. συνολικού ύψους 550.000 ε.
Ομοίως και επί του 1/2 ενός ακινήτου της εγγυήτριας, στον Κορυδαλλό, για το οποίο ακίνητο μένει να διευκρινιστεί αν πρόκειται για πρώτη κατοικία.
Περαιτέρω και για τις οφειλές των κυλικείων στο «Ν. Πέρκιζας» έχει εκδοθεί ήδη η υπ. αριθμ. 1616/20.02.2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η εκτέλεση της οποίας καθυστέρησε ομοίως λόγω των μέτρων της πανδημίας: Στις 24.06.2020 εκτελέστηκε η βίαια αποβολή της μισθώτριας από το χώρο ενώ στις 8.7.2020 εκδικάστηκε σχετική Αίτηση Αναστολής της απόφασης και αναμένεται η απόφαση που θα καθορίσει και τη συνέχεια της διαδικασίας εκτέλεσης.
Κατανοείτε λοιπόν κύριε Κουράση, ότι όχι μόνο ασκήσαμε εγκαίρως τις αγωγές, αλλά έχουμε πετύχει ήδη την έκδοση δικαστικών αποφάσεων και έχουμε προχωρήσει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών.
> Μας κατηγορείτε ότι δεν δράσαμε σωστά για «να διασφαλίσουμε την είσπραξη των ενοικίων».
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι εσείς που είχατε τη διοίκηση του Δήμου και της ΦΛΥΑ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014, οπότε ανέλαβε η νέα διοίκηση, θέτετε τέτοια ερωτήματα όταν ως δημοτική αρχή:
α) Δεν είχατε οργανώσει καμία νόμιμη δημοπρασία για την εκμετάλλευση των κυλικείων, αντιθέτως τα δίνατε χωρίς διαγωνισμό με κυριολεκτικά γελοία μισθώματα του επιπέδου των 250, 400 και 700 ευρώ.
β) Ακόμα όμως και αυτά τα γελοία μισθώματα, οι ενοικιαστές δεν τα κατέβαλαν για χρόνια ολόκληρα. Ομοίως δεν κατέβαλαν τέλη, ούτε τις δαπάνες ρεύματος - νερού, τα οποία πλήρωνε ο Δήμος. ΠΟΤΕ δεν ασκήσατε ένδικο μέσο κατά κάποιου ενοικιαστή έστω και για τους τύπους.
γ) Είναι χαρακτηριστικό ότι στον προηγούμενο ενοικιαστή του πάρκινγκ της πλατείας, η υπηρεσία του Δήμου βεβαίωσε χρέη για τέλη και πρόστιμα πάνω από 100.000 ευρώ, τα οποία είχατε... ξεχάσει να βεβαιώσετε και να διεκδικήσετε.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω ενοικιαστής, παρότι πλήρωνε πολύ μικρό ενοίκιο, φεύγοντας άφησε απλήρωτα 2 μισθώματα από 10.000 ευρώ, τα οποία διεκδικήσαμε δικαστικά και πετύχαμε την έκδοση της υπ. αριθμ. 390/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου η οποία μας δικαίωσε.
δ) Εμείς, αντίθετα με εσάς, για να διασφαλίσουμε την είσπραξη των ενοικίων, ζητάμε, για πρώτη φορά, τον ορισμό εγγυητή στα μισθωτήρια συμβόλαια που υπογράφαμε με τους πλειοδοτούντες ενοικιαστές. Ο εγγυητής, που είναι τρίτο πρόσωπο, υποχρεούται να προσκομίσει Ε9, προκειμένου να ελέγχουμε την αξιοπιστία του. Έτσι, τις δικαστικές αποφάσεις που μας δικαιώνουν δεν τις εκτελούμε μόνο κατά των ενοικιαστών αλλά και κατά των εγγυητών.
ε) Πρέπει να μάθετε ότι ο τελευταίος ενοικιαστής του πάρκινγκ της πλατείας Δ. και Ν. Γιαννέλος, πλέον της οφειλής των 371.473 ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα, κατέβαλε από την αρχή της μίσθωσης μέχρι να αποβληθεί, το συνολικό ποσό των 900.000 ευρώ. Επαναλαμβάνουμε ότι κατέβαλε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ. Έχετε σκεφτεί άραγε κύριε Κουράση πόσες δεκαετίες θα χρειαζόταν η διοίκησης σας για να εισπράξει 900.000 ευρώ ως μισθώματα από τους ενοικιαστές που κατέβαλαν 250, 400 η 700 ευρώ;
Έχετε λάβει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σας
   Κύριε Κουράση, αν ρωτήσετε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. (πλην του μέλους της παράταξής σας, που έρχεται σπάνια), θα πληροφορηθείτε ότι ΣΕ ΟΛΕΣ τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συζητιούνται θέματα που αφορούν στα χρέη των ενοικιαστών και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και συνήθως αποφασίζουμε ομόφωνα. Άλλωστε απλή ανάγνωση των Πρακτικών του Δ.Σ. που αναρτώνται στο σύστημα ΑΔΑ, αρκούσε για να πληροφορηθείτε σχετικά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα ερωτήματα που έθεσε ο εκπρόσωπός σας στη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2020 του Δ.Σ. απαντήθηκαν με συγκεκριμένα νούμερα και αριθμούς. Επιπλέον και στην τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του Δ.Σ. με τον εκπρόσωπό σας δόθηκαν οι πληροφορίες που ζητήσατε, οι οποίες είχαν αναφερθεί και κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Βεβαιώνουμε για μια ακόμη φορά ότι οι σημερινοί μισθωτές τηρούν τα προβλεπόμενα και καταβάλλουν τα συμφωνηθέντα.
Κατά συνέπεια, όσα αναφέρετε στο τέλος της ανακοίνωσής σας ότι περιμένατε 6 μήνες για να λάβετε απάντηση είναι τελείως αναληθή και εκτός πραγματικότητας και τα γράφετε προφανώς μόνο για να δημιουργήσετε εντυπώσεις.
Προφανώς δεν βρίσκετε θέματα για αντιπολίτευση και προσπαθείτε να τα «δημιουργήσετε». Ας είναι. Εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με διαφάνεια και νομιμότητα και να παρέχουμε κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στη δράση και το έργο της ΦΛΥΑ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι την επόμενη φορά που θα βγάλετε ανακοίνωση για τη ΦΛΥΑ, θα είστε καλύτερα ενημερωμένος και πιο κοντά στη πραγματικότητα.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020


ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ»Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων 
Δήμου Χαλανδρίου 


δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση 
του αναψυκτήριου - κυλικείου, 
που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας».

Το κλειστό Αναψυκτήριο - Κυλικείο που έχει ανακαινισθεί πλήρως, 
έχει έκταση 65 τ.μ. και αύλειο ανοιχτό χώρο επιφάνειας 60 τ.μ..Επιπλέον, στην απέναντι και πίσω από το Κλειστό Κολυμβητήριο τοποθεσία, διαθέτει παράρτημα κλειστού Αναψυκτήριου - Κυλικείου, επίσης πλήρους ανακαινισμένου, έκτασης 40 τ.μ. περίπου, με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και αύλειου ανοιχτού χώρου 100 τ.μ. περίπου.

Η δημοπρασία θα λάβει χώρα 
στα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100,  
την 2η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ..

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, 
θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, 
το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ..

Η Διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη ενώ με έγγραφη συμφωνία 
των μερών η μίσθωση υπό προϋποθέσεις μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη. 


Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ

Για το παραδεκτό της συμμετοχής στην δημοπρασία απαιτείται Εγγύηση συμμετοχής, η οποία πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Τρίτη 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. και ανέρχεται στο ποσό των (4Χ2200=) οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (8.800) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής μετά το πέρας της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους.

Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, υπεύθυνος.

Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης στις δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού μετά των δαπανών εγγυήσεων αυτών καθώς και στην καταβολή κάθε άλλου νόμιμου τέλους.

Τέλος ο μισθωτής ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης, πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου, υποχρεούται στη καταβολή τραπεζικής επιταγής ύψους 5 μηνιαίων μισθωμάτων έτσι όπως το μίσθωμα θα έχει τελικά διαμορφωθεί μετά το τέλος της δημοπρασίας. 


Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης 
παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., 
ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ 16:00 μ.μ. 
στα τηλέφωνα: 2106830305 – fax : 2106800035 – mail : flyadimotikiae@gmail.com