Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΛΗΓΕΙ 
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 28/04/2023 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00
Για την εκμίσθωση του Αναψυκτήριου του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Πάτημα Χαλανδρίου, έκτασης 148 τ.μ. και αύλειου χώρου 215 τ.μ., με 2+2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και τουαλέτα ΑΜΕΑ., τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής στην πλειοδοτική δημοπρασία, η Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 14.00, στα Γραφεία της δημοτικής εταιρείας ΦΛΥΑ Α.Ε. οδός Διογένους 42.
Η πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, θα λάβει χώρα στα Γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Διογένους 42, Χαλάνδρι,  την 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας.


Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) συν δύο (2) έτη.  
Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει χρηματική Εγγύηση, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, η οποία μετά την δημοπρασία θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

Ώρες λειτουργίας κατά τη χειμερινή περίοδο έως την δωδεκάτη νυχτερινή και κατά τη θερινή περίοδο μέχρι τη μία το βράδυ. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Πληροφορίες για τη δημοπρασία και το τεύχος της διακήρυξης στα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., Διογένους 42, Χαλάνδρι, Δευτέρα - Παρασκευή από 10:00 έως 16:00, 2106830305 και mail : www.flyadimotikiae.grΚυριακή 9 Απριλίου 2023

ΑΔΑ: Ψ8ΘΘΟΡΦΦ-Γ9Τ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'77/30-03-81), β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ) τον ν. 3852/2010 δ) τον ν. 2190/20 ε) την από 06/04/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. (Πρακτικό 253/2023) με την οποία αποφασίστηκε η προκήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης του κάτωθι αναφερομένου ακινήτου, καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας.

                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση του κυλικείου-αναψυκτήριου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, επί των οδών Τήνου και Ησιόδου, στο Πάτημα Χαλανδρίου, χώρου ο οποίος περιλαμβάνει: στεγασμένους χώρους ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΊΟΥ-ΚΥΛΙΚΕΊΟΥ, συνολικά 147,74, τ.μ., με αύλειο χώρο τριών επιπέδων συνολικής επιφάνειας 215 τ.μ. περίπου, εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής – Αθλητικού Κέντρου, με ΚΑΕΚ 051471707001, έτσι όπως  ειδικότερα περιγράφεται στην Βεβαίωση Περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013, με ημερομηνία υπαγωγής την 13/07/2015. Η συνολική έκταση όλου του χώρου μετά των εγκαταστάσεών του του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής-Αθλητικού Κέντρου, ανέρχεται σε 9.034,19 τ.μ. και  βρίσκεται εντός του κοινοχρήστου χώρου, εκτός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, στο Πάτημα Χαλανδρίου. Το οικόπεδο οριοθετείται από την οδό Τήνου στα δυτικά, την οδό Ησιόδου στα ανατολικά και στα βόρεια από την μάντρα του Κοιμητηρίου Χαλανδρίου, αποτελεί δε ιδιοκτησία 100% του Δήμου Χαλανδρίου. Την διαχείριση-εκμετάλλευση του εν λόγω ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΊΟΥ-ΚΥΛΙΚΕΊΟΥ με τον αύλειο χώρο του, έχει η «ΦΛΥΑ Α.Ε.» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου κατά 100%.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω συνοπτικά:

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων πού αφορούν δημοπρασίες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 .Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Διογένους 42, Χαλάνδρι,  την 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. κατά την συνεδρίασή του στις 06/04/2023 και αποτελείται από τους Φωτεινό Σπύρο Πρόεδρο Δ.Σ., Τσίγκο Κων/νο Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Πολύδωρο Τακόπουλο Δικηγόρο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Χρήση του μισθίου: Ο μίσθιος χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνον ως Δημοτικό Αναψυκτήριο - Κυλικείο στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, απαγορευμένης απόλυτα οποιασδήποτε μετατροπής της χρήσεως του μισθίου. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να συνάδει απολύτως με τον χαρακτήρα του Αναψυκτήριου - Κυλικείου ως δημοτικού, λαμβανομένων υπ’ όψη των μέσων τιμών πώλησης των αντίστοιχων προϊόντων. Ως εκ τούτου θα προσκομισθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ενδεικτικός τιμοκατάλογος προσφερόμενων ειδών ο οποίος θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω και, ο οποίος θα συνεκτιμηθεί, για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.  

3. Διάρκεια εκμίσθωσης - αναπροσαρμογή μισθώματος: Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, με ημεροχρονολογία έναρξης την ημεροχρονολογία που θα αναφέρεται στη Σύμβαση μισθώσεως και λήγουσα κατά την ημεροχρονολογία συμπλήρωσης των τριών (3) ετών, που ορίζεται ως δήλη, μετά την παρέλευση της οποίας επέρχεται η λήξη της μισθώσεως, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προειδοποίηση ή καταγγελία ταύτης εκ μέρους του μισθωτή. Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθώτριας και μισθώτριας), η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη. Ο μισθωτής εφόσον επιθυμεί την διετή παράταση της μισθώσεως, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην εκμισθώτρια τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της μισθώσεως. Η εκμισθώτρια ΦΛΥΑ Α.Ε δύναται να αρνηθεί την διετή παράταση μόνο με συγκεκριμένη επίκληση δυστροπίας του μισθωτή ή μη εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης. Η σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται απολύτως και για οποιοδήποτε λόγο. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, και εφόσον ο ετήσιος πληθωρισμός ξεπερνά σε ποσοστό το 2%.

4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος, από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ . Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από την εκμισθώτρια εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μισθωτικού μήνα.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό : Στη δημοπρασία δεν μπορεί να λάβει μέρος ενδιαφερόμενος-η η συγγενείς Α βαθμού αυτών, που ήδη εκμεταλλεύονται κάποιο από τα κυλικεία-αναψυκτήρια που εκμισθώνει η ΦΛΥΑ Α.Ε. η όποιος-α αντιδικεί για οποιοδήποτε λόγο, με τη ΦΛΥΑ Α.Ε. ή τον Δήμο Χαλανδρίου. Για να καθίσταται έγκυρη η υποβολή της πρώτης προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσκομισθεί από αυτόν: α) έγγραφη δήλωση προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως του οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, β) εάν υφίστανται οφειλές των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο Χαλανδρίου και την ΦΛΥΑ Α.Ε. θα πρέπει, τουλάχιστον να έχουν ενταχθεί στη διαδικασία διακανονισμού των χρεών τους γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που καλύπτει χρονικό διάστημα μέχρι και έναν μήνα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου - εάν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο αντίστοιχο απόσπασμα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου ή εκπροσώπου και διαχειριστή ανάλογα με τη νομική μορφή του, ε) ενδεικτικός τιμοκατάλογος των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2 ε) και για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό αρμόδιας ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 26η Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ., όπως ορίζεται παρακάτω (παράγραφος 7). Εάν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομισθεί αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή τους με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση κατακύρωσης, προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας στη συνέχεια ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών για κάθε ενδιαφερόμενο και συγκροτεί τον κατάλογο των ενδιαφερόμενων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, τους οποίους και ειδοποιεί σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail). Σε κάθε περίπτωση εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο πλειοδότης της δημοπρασίας, δεν καταθέσει τα σχετικά ως άνω δικαιολογητικά στον ορισθέντα χρόνο και πριν την υπογραφή, η υπαναχωρήσει, η Μισθωτική Σύμβαση δεν υπογράφεται και θεωρείται άκυρη. Σ αυτές τις περιπτώσεις, παρακρατείται η όποια εγγύηση έχει καταβληθεί και η ΦΛΥΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει με κάθε νόμιμο τρόπο, τα διαφυγόντα κέρδη της και ιδιαίτερα τα διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση που στην επαναληπτική δημοπρασία προκύψει μικρότερο μηνιαίο μίσθωμα.

6) Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία : Για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα στην παρούσα ημεροχρονολογία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την Τετάρτη, 26η Απριλίου 2023 και ώρα 14:00,   χρηματική Εγγύηση συμμετοχής, που θα ανέρχεται στο ποσό των (2Χ1500=) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής δύναται να έχει είτε την μορφή της Τραπεζικής επιταγής είτε τη μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προσκόμισης των εγγράφων κατάθεσης του ποσού.

6.1. Εγγύηση τήρησης των όρων του Συμφωνητικού Μίσθωσης. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως μίσθωσης με τον τελευταίο πλειοδότη, καταβάλλεται από αυτόν ως χρηματική εγγύηση για την εξασφάλιση αφενός της τήρησης των όρων της μίσθωσης και αφετέρου της εγκαίρου και εμπροθέσμου καταβολής του μηνιαίου μισθώματος, το ποσό των πέντε μηνιαίων μισθωμάτων όπως αυτό (το μίσθωμα) θα έχει προκύψει από την δημοπρασία. Από το συνολικό ποσό της εγγύησης τήρησης των όρων της μίσθωσης, αφαιρείται φυσικά το ποσό της χρηματικής εγγύησης συμμετοχής στην δημοπρασία που ήδη θα έχει καταβάλει ο τελευταίος πλειοδότης.

6.2. Εγγυητής: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό Μίσθωσης έτσι ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πλαίσιο κειμένου: ί
7) Κατάθεση Δικαιολογητικών: Η κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται με κλειστό φάκελο που περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως παραπάνω ορίζονται και θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται κατωτέρω.

                  Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του

                  Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις.

                  Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ.), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε Φ.Ε.Κ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού : 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας θα υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασία αν το κρίνει ασύμφορο για την Εταιρεία, αν οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων είναι υψηλές και δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Αναψυκτήριου-Κυλικείου ως δημοτικού, λόγω παράβασης του τύπου της διαδικασίας ή για άλλο νόμιμο λόγο, και μπορεί  να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ακυρώνοντας τον διαγωνισμό. Η εγγύηση σ’ αυτή την περίπτωση επιστρέφεται. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του Δήμου Χαλανδρίου λόγω μη εγκρίσεως του Πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.

9. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν δικαιούται οποιασδήποτε μείωσης του μισθώματος από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και εφεξής.

10. Σύμβαση Μίσθωσης : Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατακύρωσης του διαγωνισμού, ενεργούμενης με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης. Διαφορετικά εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης αφενός η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της ΦΛΥΑ Α.Ε. χωρίς δικαστική παρέμβαση και αφετέρου η ΦΛΥΑ Α.Ε. θα αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία υποστεί από την αργοπορία εκμίσθωσης του κυλικείου και τη διαφορά από το ενδεχόμενο μικρότερο μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει (αν προκύψει) από την επαναληπτική δημοπρασία, για όλο το συμβατικό χρόνο της μίσθωσης ήτοι της τριετίας.

11. Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης σε εποπτεία του ευρύτερου χώρου του Πάρκου ήτοι πλέον του Αναψυκτήριου-κυλικείου και οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο και τη ΦΛΥΑ για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και δημοτικές διατάξεις και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ενδεχόμενες παραβάσεις τους καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλες τις άδειες που απαιτούνται.

Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μίσθιου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΦΛΥΑ Α.Ε., τυχόν δε κατασκευή, προσθήκη ή διασκευή θα γίνεται με δαπάνες του μισθωτή και θα παραμείνει επ’ ωφελεία του μίσθιου.

Ο μισθωτής επιπροσθέτως υποχρεούται να έχει αναρτημένο τιμοκατάλογο για όλα τα είδη που θα προσφέρει και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας στο κυλικείο υποχρεούται να χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή και να εκδίδει τιμολόγια επ’ ονόματί του.

Υποχρεούται επίσης να λειτουργεί το κυλικείο - αναψυκτήριο απασχολούμενος κατ’ αρχήν ο ίδιος και απασχολούμενου του απαραίτητου προσωπικού, τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης.  Οι ώρες λειτουργίας του κυλικείου-αναψυκτήριου εκτός άλλων, θα πρέπει να ρυθμίζονται και σε σχέση με το πρόγραμμα επίσκεψης των Σχολείων της Αττικής για τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής που η ΦΛΥΑ υποχρεούται να γνωστοποιεί στο μισθωτή. Στις άλλες περιπτώσεις ορίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο έως την δωδεκάτη νυχτερινή, και κατά τη θερινή περίοδο μέχρι τη μία το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η με οιονδήποτε τρόπο διατάραξη του γειτνιάζοντος  χώρου του Κοιμητηρίου.

12. Καταβολή δαπανών κοινής ωφελείας και Δημοτικών Τελών. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που καταναλίσκονται για χρήση του μίσθιου μετά των δαπανών εγγυήσεων αυτών καθώς και για την καταβολή των αντίστοιχων δημοτικών τελών. Η μη καταβολή των δημοτικών τελών ιδίως θα αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης μισθώσεως.

13. Ο μισθωτής επίσης οφείλει: α) να συμπεριφέρεται άψογα απέναντι στους συναλλασσόμενους, β) να διατηρεί το χώρο του κυλικείου, τα σκεύη και τα πωλούμενα είδη σε απόλυτη καθαριότητα, γ) να τηρεί όλους του απαραίτητους όρους υγιεινής, δ) να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και ν’ αγοράζει τα απαραίτητα σερβίτσια και λοιπά σκεύη, καθώς και υλικό, που απαιτούνται για τη λειτουργία του κυλικείου, όλα δε αυτά με δικές του δαπάνες, ε) κατά τη λήξη της σχετικής συμβάσεως που πρόκειται να καταρτισθεί μεταξύ της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του μισθωτή, βάσει της παρούσας, να παραδώσει τα έπιπλα και τον εξοπλισμό που παρέλαβε στην κατάσταση που τα παρέλαβε, ενώ επιβάλλεται να επισημανθεί ότι η παραλαβή και η παράδοση θα λαμβάνει χώρα με σχετικό πρωτόκολλο, στ) να πωλεί τα προσφερόμενα είδη στις τιμές που είχε γνωστοποιήσει με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και πάντα ύστερα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων, ζ) να μην εγκαταστήσει οποιοδήποτε μηχάνημα που ρυπαίνει το χώρο του κυλικείου και η) να αποδέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της ΦΛΥΑ Α.Ε. ή του Δήμου Χαλανδρίου και των λοιπών αρμόδιων αρχών, οποιαδήποτε στιγμή, για το εάν τηρούνται οι οριζόμενοι στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και στην παρούσα διακήρυξη όροι.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του μισθωτή δίνει στην εκμισθώτρια το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως.

14. Ευθύνη «ΦΛΥΑ Α.Ε. »: Η ΦΛΥΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού δια την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μισθώσεως.

15. Παράδοση μίσθιου: Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται με την καταβολή ποινικής ρήτρας η αποζημίωσης που θα καλύπτει πλήρως την δαπάνη της αποκατάστασης και τα διαφυγόντα κέρδη της ΦΛΥΑ Α.Ε..

16. Υπεκμίσθωση: Η σιωπηρά ή άλλη αναμίσθωση, ως και υπομίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτού, απαγορεύεται ρητά και απόλυτα.

17. Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια της ΦΛΥΑ Α.Ε., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στον ιστότοπο της ΦΛΥΑ Α.Ε. www.flyadimotikiae.gr , στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλανδρίου www.halandri.gr καθώς και στην Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr .

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και σε δύο ή τρεις εφημερίδες, μία εκ των οποίων απαραίτητα ημερήσιας κυκλοφορίας και μία τοπικής.

Το σύνολο των εξόδων για την δημοσίευση και πραγματοποίηση της δημοπρασίας επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

18. Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται  κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.

α) εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

β) εάν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Επιτροπή διενέργειας ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΛΥΑ Α.Ε. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, ή τιμών στα προσφερόμενα προϊόντα που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Κυλικείου-Αναψυκτήριου ως δημοτικού.

γ) εάν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή εάν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (γ) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της ΦΛΥΑ Α.Ε. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν,

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., Διογένους 42, Χαλάνδρι , ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 10:00 μ.μ έως 16:00 μ.μ., στο τηλέφωνο: 2106830305 και στο – mail : . www.flyadimotikiae.gr

 

Για την ΦΛΥΑ Α.Ε.

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.                                            Ο Διευθύνων Σύμβουλος

            Σπύρος Φωτεινός                                                   Κων/νος  Τσίγκος