Τρίτη 10 Απριλίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΥΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.


                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
                             ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΥΑ Α.Ε.
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.


Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική  Ανώνυμη Εταιρεία  Εκμετάλλευσης  Ακινήτων Δήμου
Χαλανδρίου, έχοντας υπ’ όψη  α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81),  β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/06),  γ) τον ν. 3852/2010  δ) τον ν. 2190/20  ε) την από 07/03/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. (Πρακτικό 186/2018)
για την εκμίσθωση του κάτωθι αναφερομένου ακινήτου,  με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας προκήρυξε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική του κυλικείου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, επί των οδών Τήνου και Ησιόδου, στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας δημοσιοποιήθηκε στις 16/03/2018 κατά τον προσήκοντα τρόπο και η σχετική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε την Τρίτη 10/04/2018 και ώρα 14:00 μμ.

Η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας αποτελούμενη από:

1. τον Νικόλαο Δεονά , Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΦΛΥΑ ΑΕ

2. τον Πολύδωρο Τακόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. και

3. την Εβίτα Κακούρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.

συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 10/04/2018 και ώρα 14:00 μ.μ., με παρόντα όλα τα μέλη της.
 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μέχρι την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν είχε υποβληθεί κανένας φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά και κατά συνέπεια η δημοπρασία κηρύσσεται άγονη.

                                                                                                            Χαλάνδρι, 10/04/2018

Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

Νικόλαος Δεονάς , Διευθύνων Σύμβουλος

Πολύδωρος Τακόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.

Εβίτα Κακούρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.