Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΑΔΑ: ΨΝ5ΧΟΡΦΦ-Β3ΧΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'77/30-03-81), β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ) τον ν. 3852/2010 δ) τον ν. 2190/20 ε) Την με ΑΔΑ 6ΙΘΥΟΡΦΦ-0ΒΘ προηγούμενη Διακήρυξη Δημοπρασίας και στ) την από 28/4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. έγκρισης, με την οποία  και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και ορίστηκε η τριμελής Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας ,για την εκμίσθωση του Κυλικείου στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Νεκροταφείου Χαλανδρίου επί των οδών Αναπαύσεως και Τήνου, Πάτημα Χαλανδρίου. Πιο συγκεκριμένα και, σύμφωνα με το από Μαΐου 2006 Τοπογραφικό του Πολιτικού Μηχανικού Γρηγορίου Ζαρκαδούλα και του  Αρχιτέκτονα Γεωργίου Πανιεράκη, το Κυλικείο του Νεκροταφείου Χαλανδρίου που αποτελείται από τη κεντρική αίθουσα διαστάσεων 26,4 μήκος και 8.4 πλάτος ήτοι  έκτασης 221,76 τ.μ., πλέον παρασκευαστήριου έκτασης (4Χ5=) 20 τ.μ. και των W.C. και, συνιστούν για τις ανάγκες του παρόντος, έναν ενιαίο χώρο ο οποίος στην συνέχεια θα καλείται Κυλικείο ή Μίσθιο και δημοπρατείται με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.

Την διαχείριση-εκμετάλλευση του ως άνω αναφερόμενου Κυλικείου έχει σύμφωνα με το Καταστατικό της, η «ΦΛΥΑ Α.Ε.» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου κατά 100%.

Η πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία του κυλικείου-αναψυκτήριου θα πραγματοποιηθεί με τους ειδικότερα κάτωθι όρους :

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας : Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων πού αφορούν δημοπρασίες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 .Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100, Χαλάνδρι,  την 6η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας όπως αυτή ορίσθηκε με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. και αποτελείται από τους Σπύρο Φωτεινό, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΦΛΥΑ Α.Ε., Κων/νο Τσίγκο, Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΛΥΑ Α.Ε. και Πολύδωρο Τακόπουλο, Δικηγόρο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Χρήση του μισθίου: Ο μίσθιος χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνον ως Κυλικείο εντός του χώρου του Νεκροταφείου Χαλανδρίου απαγορευμένης απόλυτα οποιασδήποτε μετατροπής της χρήσεώς του. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να συνάδει απολύτως με τον χαρακτήρα του κυλικείου ως δημοτικού, λαμβανομένου υπ’ όψη των μέσων τιμών πώλησης των αντίστοιχων προϊόντων. Ως εκ τούτου θα προσκομισθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ενδεικτικός τιμοκατάλογος προσφερόμενων ειδών ο οποίος θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω και, ο οποίος θα συνεκτιμηθεί, για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.   

3. Διάρκεια εκμίσθωσης - αναπροσαρμογή μισθώματος: Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, με ημεροχρονολογία έναρξης την ημεροχρονολογία που θα αναφέρεται στη Σύμβαση μισθώσεως και λήγουσα κατά την ημεροχρονολογία συμπλήρωσης των τριών (3) ετών. Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθώτριας και μισθώτριας), η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα τρία (3) έτη. Η νέα τριετής συμφωνία θα αφορά και τον ορισμό νέου μηνιαίου μισθώματος ανάλογου των συνθηκών της εποχής και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του υπάρχοντος. Ο μισθωτής εφόσον επιθυμεί την τριετή παράταση της μισθώσεως, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΦΛΥΑ Α.Ε. τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της αρχικής τριετούς μισθώσεως. Η εκμισθώτρια ΦΛΥΑ Α.Ε δύναται να αρνηθεί την τριετή παράταση μόνο με συγκεκριμένη επίκληση δυστροπίας του μισθωτή ή μη εκπλήρωση των όρων της αρχικής μίσθωσης. Ως δήλη μέρα ορίζεται η ορισθείσα μέρα λήξεως της μίσθωσης μετά την παρέλευση της οποίας επέρχεται η λήξη της μισθώσεως, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προειδοποίηση ή καταγγελία ταύτης εκ μέρους του μισθωτή. Η σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται απολύτως και για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ετήσιου πληθωρισμού πλέον του 1% το μηνιαίο μίσθωμα θα αυξάνεται κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού που θα ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών και η ΕΛΣΤΑΤ

4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος του Κυλικείου από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα προκαταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από την εκμισθώτρια.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος στη δημοπρασία θα πρέπει προηγουμένως και μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία, να έχει προσκομίσει : α) έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία να αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Στη δημοπρασία δεν μπορεί να λάβει μέρος ενδιαφερόμενος-η ή συγγενείς Α βαθμού αυτών, που ήδη εκμεταλλεύεται κάποιο από τα κυλικεία-αναψυκτήρια που εκμισθώνει η ΦΛΥΑ Α.Ε. ή όποιος-α αντιδικεί με τη ΦΛΥΑ Α.Ε. ή τον Δήμο Χαλανδρίου για οποιοδήποτε λόγο β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να έχει ισχύ μέχρι και ένα μήνα μετά την διενέργεια του διαγωνισμού γ) Πιστοποιητικό-Βεβαίωση περί μη οφειλής η ρυθμισμένης οφειλής προς τον Δήμο Χαλανδρίου και την ΦΛΥΑ Α.Ε. Εάν υφίστανται οφειλές των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο Χαλανδρίου η την ΦΛΥΑ Α.Ε. τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στη διαδικασία διακανονισμού των χρεών τους και ο διακανονισμός να είναι ενήμερος δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου - εάν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο αντίστοιχο απόσπασμα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου ή εκπροσώπου και διαχειριστή ανάλογα με τη νομική μορφή του, από το οποίο να μην προκύπτει καταδίκη για απάτη, απιστία ή όποιο άλλο από τα λεγόμενα «ατιμωτικά αδικήματα» τα οποία εμποδίζουν την πρόσληψη στο Δημόσιο ε) ενδεικτικός Τιμοκατάλογος των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2 ε) και για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό αρμόδιας ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 14.00. Η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας στη συνέχεια ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών για κάθε ενδιαφερόμενο και συγκροτεί τον κατάλογο των ενδιαφερόμενων που δικαιούται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία. Εάν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομισθεί αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή τους με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση κατακύρωσης, πρέπει να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Εάν αυτό αντικειμενικά δεν είναι εφικτό τότε θα κατατεθούν την ημερομηνία που είναι προγραμματισμένα να εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν κατατεθούν τα σχετικά ως άνω δικαιολογητικά, η Μισθωτική Σύμβαση θεωρείται άκυρη, παρακρατείται η εγγύηση και η ΦΛΥΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει με κάθε νόμιμο τρόπο, τα διαφυγόντα κέρδη της.

6) Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία : Για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος δεκτός στη δημοπρασία, εκτός άλλων, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και μέχρι ώρα 14:00, χρηματική Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία που ανέρχεται στο ποσό των (2Χ9.500=) δέκα εννιά χιλιάδων (19.000) ευρώ. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει την μορφή της Τραπεζικής επιταγής και μόνο αν δεν είναι εφικτό, τη μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προσκόμισης των εγγράφων κατάθεσης του ποσού. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής, μετά το πέρας της δημοπρασίας, επιστρέφεται στους δικαιούχους πλην του πλειοδοτήσαντος.

6.1. Εγγύηση κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού Μίσθωσης Κατά την υπογραφή της συμβάσεως μίσθωσης με τον  πλειοδότη, καταβάλλεται από αυτόν ως χρηματική εγγύηση για την εξασφάλιση της εγκαίρου και εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος, το ποσό έξι (6) μηνιαίων μισθωμάτων, έτσι όπως το μηνιαίο μίσθωμα θα έχει διαμορφωθεί στο τέλος της δημοπρασίας. Από το συνολικό ποσό της εγγύησης υπογραφής αφαιρείται φυσικά το ποσό της χρηματικής εγγύησης συμμετοχής στην δημοπρασία που ήδη έχει καταβάλλει ο πλειοδότης.

6.2. Εγγυητής: Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα προσκομίσει και αντίγραφο του Ε9 και ο οποίος θα συνυπογράψει το Συμφωνητικό Μίσθωσης έτσι ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πλαίσιο κειμένου: ί
7) Κατάθεση Δικαιολογητικών: Η κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται με κλειστό φάκελο που περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως παραπάνω ορίζονται και θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται κατωτέρω.

                  Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του

                  Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις

                  Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις.

                  Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ.), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε Φ.Ε.Κ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού : 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας θα υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΦΛΥΑ Α.Ε. προς έγκριση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασία αν το κρίνει ασύμφορο για την Εταιρεία, αν οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων είναι υψηλές και δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Κυλικείου ως δημοτικού, λόγω παράβασης του τύπου της διαδικασίας ή για άλλο νόμιμο λόγο,  και να μην το κατακυρώσει στον πλειοδότη ακυρώνοντας τον διαγωνισμό. Η εγγύηση σ’ αυτή την περίπτωση επιστρέφεται πλην και αν η μη έγκριση αφορά σε λόγους ευθύνης του πλειοδότη.  Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του Δήμου Χαλανδρίου λόγω μη εγκρίσεως του Πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.

9. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται οποιασδήποτε μείωσης του μισθώματος από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και εφεξής.

10. Σύμβαση Μίσθωσης : Ο πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ενεργούμενης με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης. Διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της ΦΛΥΑ Α.Ε. χωρίς δικαστική παρέμβαση.

11. Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται σε εποπτεία του χώρου και οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο και τη ΦΛΥΑ για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και δημοτικές διατάξεις και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ενδεχόμενες παραβάσεις τους καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλες τις άδειες που απαιτούνται.

Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΦΛΥΑ Α.Ε., τυχόν δε κατασκευή, προσθήκη ή διασκευή θα γίνεται με δαπάνες του μισθωτή και θα παραμείνει επ’ ωφελεία του μισθίου.

Ο μισθωτής επιπροσθέτως υποχρεούται να έχει αναρτημένο τιμοκατάλογο σε όλους τους χώρους του Κυλικείου για όλα τα είδη που θα προσφέρει και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας στο κυλικείο υποχρεούται να χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή και να εκδίδει τιμολόγια επ’ ονόματι του η οποιοδήποτε άλλο νόμιμο φορολογικό στοιχείο προβλέπεται σχετικά..

Υποχρεούται επίσης να λειτουργεί το κυλικείο κάθε μέρα, απασχολούμενος κατ’ αρχήν ο ίδιος. Οι ώρες λειτουργίας ορίζονται ανάλογα με τις ώρες λειτουργείας του Νεκροταφείου Χαλανδρίου.

12. Καταβολή δαπανών κοινής ωφελείας και Δημοτικών Τελών. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που καταναλίσκονται για χρήση του μισθίου, έτσι όπως η κατανάλωση καταγράφεται στους σχετικούς καταμετρητές καθώς και για την καταβολή κάθε άλλου νόμιμου τέλους.

13. Ο μισθωτής επίσης οφείλει: α) να συμπεριφέρεται άψογα απέναντι στους συναλλασσόμενους, β) να διατηρεί το χώρο του κυλικείου,  τα σκεύη και τα πωλούμενα είδη σε απόλυτη καθαριότητα, γ) να τηρεί όλους του απαραίτητους όρους υγιεινής, δ) να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και ν’ αγοράζει τα απαραίτητα σερβίτσια και λοιπά σκεύη, καθώς και υλικό, που απαιτούνται για τη λειτουργία του κυλικείου, όλα δε αυτά με δικές του δαπάνες, ε) κατά τη λήξη της σχετικής συμβάσεως που πρόκειται να καταρτισθεί μεταξύ της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του μισθωτή, βάσει της παρούσας, να παραδώσει τα έπιπλα και τον εξοπλισμό που παρέλαβε, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, ενώ επιβάλλεται να επισημανθεί ότι η παραλαβή και η παράδοση θα λαμβάνουν χώρα με σχετικό πρωτόκολλο, στ) να πωλεί τα προσφερόμενα είδη στις τιμές που είχε γνωστοποιήσει με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και πάντα ύστερα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων, ζ) να μην εγκαταστήσει οποιοδήποτε μηχάνημα που ρυπαίνει το χώρο του κυλικείου και η) να αποδέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της ΦΛΥΑ Α.Ε. ή του Δήμου Χαλανδρίου και των λοιπών αρμόδιων αρχών, οποιαδήποτε στιγμή, για το εάν τηρούνται οι οριζόμενοι στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και στην παρούσα διακήρυξη όροι.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του μισθωτή δίνει στην εκμισθώτρια το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως.

14. Ευθύνη «ΦΛΥΑ Α.Ε. »: Η ΦΛΥΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο (Κυλικείο, και λοιποί βοηθητικοί χώροι), της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μισθώσεως.

15. Παράδοση μισθίου: Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται με την καταβολή αποζημίωσης χρήσης που θα καλύπτει πλήρως την δαπάνη της αποκατάστασης και τα διαφυγόντα κέρδη της ΦΛΥΑ Α.Ε. και που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 400 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου.

16. Υπεκμίσθωση: Η σιωπηρά ή άλλη αναμίσθωση, ως και υπομίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτή, απαγορεύεται ρητά και απόλυτα.

17. Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια της ΦΛΥΑ Α.Ε., τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στον ιστότοπο της ΦΛΥΑ Α.Ε. www.flyadimotikiae.gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλανδρίου www.halandri.gr καθώς και στην Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr .

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και σε δύο ή τρεις εφημερίδες, μία εκ των οποίων απαραίτητα ημερήσιας κυκλοφορίας και μία τοπικής.

Το σύνολο των εξόδων για την δημοσίευση και πραγματοποίηση της δημοπρασίας επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

18. Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται  κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.

α) εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

β) εάν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Επιτροπή διενέργειας ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΛΥΑ Α.Ε. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, ή τιμών στα προσφερόμενα προϊόντα που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Κυλικείου-Αναψυκτήριου ως δημοτικού.

γ) εάν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή εάν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης η δεν προσκομίσει τελικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά καίτοι έχει υπογραφή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Στην περίπτωση (γ) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της ΦΛΥΑ Α.Ε. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν,

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ 16:00 μ.μ. .στα τηλέφωνα: 2106830305 – fax : 2106800035 – mail : flyadimotikiae@gmail.com

 

Για την ΦΛΥΑ Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                        Ο Διευθύνων Σύμβουλος

            Σπύρος Φωτεινός                                                               Κων/νος Τσίγκος