Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020


ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ»Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων 
Δήμου Χαλανδρίου 


δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση 
του αναψυκτήριου - κυλικείου, 
που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας».

Το κλειστό Αναψυκτήριο - Κυλικείο που έχει ανακαινισθεί πλήρως, 
έχει έκταση 65 τ.μ. και αύλειο ανοιχτό χώρο επιφάνειας 60 τ.μ..Επιπλέον, στην απέναντι και πίσω από το Κλειστό Κολυμβητήριο τοποθεσία, διαθέτει παράρτημα κλειστού Αναψυκτήριου - Κυλικείου, επίσης πλήρους ανακαινισμένου, έκτασης 40 τ.μ. περίπου, με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και αύλειου ανοιχτού χώρου 100 τ.μ. περίπου.

Η δημοπρασία θα λάβει χώρα 
στα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100,  
την 2η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ..

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, 
θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, 
το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ..

Η Διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη ενώ με έγγραφη συμφωνία 
των μερών η μίσθωση υπό προϋποθέσεις μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη. 


Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ

Για το παραδεκτό της συμμετοχής στην δημοπρασία απαιτείται Εγγύηση συμμετοχής, η οποία πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Τρίτη 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. και ανέρχεται στο ποσό των (4Χ2200=) οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (8.800) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής μετά το πέρας της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους.

Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, υπεύθυνος.

Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης στις δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού μετά των δαπανών εγγυήσεων αυτών καθώς και στην καταβολή κάθε άλλου νόμιμου τέλους.

Τέλος ο μισθωτής ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης, πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου, υποχρεούται στη καταβολή τραπεζικής επιταγής ύψους 5 μηνιαίων μισθωμάτων έτσι όπως το μίσθωμα θα έχει τελικά διαμορφωθεί μετά το τέλος της δημοπρασίας. 


Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης 
παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., 
ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ 16:00 μ.μ. 
στα τηλέφωνα: 2106830305 – fax : 2106800035 – mail : flyadimotikiae@gmail.com