Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81), β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ) τον ν. 3852/2010 δ) τον ν. 2190/20 ε) την από 26/10/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. (Πρακτικό 158/2015) για την εκμίσθωση του κάτωθι αναφερομένου ακινήτου, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική κυλικείου επί των οδών Ολύμπου και Εδέσσης, και ειδικότερα χώρου ο οποίος περιλαμβάνει: στεγασμένο χώρο 99,97 τ.μ., με αύλειο χώρο 140 τ.μ. εντός Κοινόχρηστου Πάρκου Ολύμπου και Εδέσσης έκτασης 3.031,14 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω συνοπτικά:
1) Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων πού αφορούν δημοπρασίες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 .Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100, Χαλάνδρι την 16η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.., κατά την συνεδρίασή του στις 26/10/2015.
2) Χρήση του μισθίου: Ο μίσθιος χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνον ως Δημοτικό Κυλικείο στο Πάρκο Ολύμπου και Εδέσσης απαγορευμένης απόλυτα οποιασδήποτε μετατροπής της χρήσεως του μισθίου. Τα προσφερόμενα είδη και η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να συνάδουν με τον χαρακτήρα του κυλικείου ως δημοτικού, λαμβανομένων υπ’ όψη των μέσων τιμών πώλησης αντίστοιχων προϊόντων. Ως εκ τούτου θα προσκομισθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ενδεικτικός τιμοκατάλογος προσφερομένων ειδών ο οποίος θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω.
3) Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος: Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, με ημεροχρονολογία έναρξης την ημεροχρονολογία υπογραφής της Σύμβασης μισθώσεως, με κανένα τρόπο δε προ της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, και λήγουσα κατά την ημεροχρονολογία συμπλήρωσης των πέντε (5) ετών που ορίζεται ως δήλη μετά την παρέλευση της οποίας επέρχεται η λήξη της μισθώσεως.
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς: Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος, από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €). Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από την εκμισθώτρια εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μισθωτικού μήνα.
5) Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για να καθίσταται έγκυρη η υποβολή της πρώτης προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσκομισθεί από αυτόν: α) έγγραφη δήλωση προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως του οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, β) εάν υφίστανται οφειλές των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο Χαλανδρίου και την ΦΛΥΑ Α.Ε. θα πρέπει, σε περίπτωση κατακύρωσης, να έχουν ενταχθεί στη διαδικασία διακανονισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης γ)Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που καλύπτει χρονικό διάστημα μέχρι και έναν μήνα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης πρόσφατο τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου – εάν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο αντίστοιχο απόσπασμα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου ή εκπροσώπου και διαχειριστή ανάλογα με τη νομική μορφή του, ε) ενδεικτικός τιμοκατάλογος των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2.
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει πέρα των ανωτέρω και πιστοποιητικό αρμόδιας ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και την 13η Νοεμβρίου και ώρα 14:00 μ.μ.. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασίες έκδοσης των πιστοποιητικών, θα κατατίθεται αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή του με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.
6) Κατάθεση προσφορών - Εγγύηση συμμετοχής: Για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα στην παρούσα ημεροχρονολογία διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 14:00 μ.μ. ώρα, δια την συμμετοχή του σε αυτόν:
α) Έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως παραπάνω ορίζονται.
β) Εγγύηση που θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 €).
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη, στα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε. ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
7) Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης θα έχει την υποχρέωση εποπτείας του Πάρκου Ολύμπου και Εδέσσης, με την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο και την Φλύα σε περίπτωση προβλήματος.
8) Παράδοση μισθίου: Ο μισθωτής υποχρεούται άμα τη λήξει της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε , άλλως ευθύνεται με την καταβολή αποζημίωσης που θα καλύπτει την δαπάνης της αποκατάστασης.
9) Υπεκμίσθωση: Η σιωπηρά αναμίσθωση, ως και υπομίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται απολύτως.
10) Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια της ΦΛΥΑ Α.Ε., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στον ιστότοπο της ΦΛΥΑ Α.Ε. www.flya-ae.gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλανδρίου http://www.halandri.gr/.
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και σε δύο εφημερίδες, μία ημερήσιας κυκλοφορίας και μία τοπική.
Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ .– 16:00 μ.μ. .στα τηλέφωνα: 2106830305 – 2106830358 fax: 2106800035, e mail: flya@otenet.gr
Για την ΦΛΥΑ Α.Ε.
Η Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννα Αθανασάτου Νικόλαος Δεονάς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (PARKING)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (KΥΛΙΚΕΙΟ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (2017)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (2016)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (2015)


Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Το πρωί μιας ανοιξιάτικης ηλιόλουστης μέρας κάναμε βόλτα στο ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
Πήραμε και την κάμερα γιατί σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε βίντεο που θα δείχνει το όμορφο πάρκο και κάποιες απο τις λειτουργίες που συντελούνται εκεί.
Μετά την απαραίτητη επεξεργασία και το μοντάζ των γυρισμάτων να και το αποτέλεσμα.