Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

ΑΔΑ:93ΨΑΟΡΦΦ-ΧΣΕ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ»
Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'77/30-03-81), β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ) τον ν. 3852/2010 δ) τον ν. 2190/20 ε) την από 30/5/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. (Πρακτικό 245/2022) για την έγκριση της Δημοπρασίας και των όρων της εκμίσθωσης του κάτωθι αναφερόμενου Κυλικείου-Αναψυκτήριου, με την οποία ορίσθηκαν και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής πλειοδοτικής Δημοπρασίας.

      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση του κυλικείου-αναψυκτήριου, που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», που περικλείεται από την Λεωφόρο Πεντέλης 150, Λεωφόρο 25ης Μαρτίου,  οδό Λεωνιδίου και παράδρομο της Αττικής οδού, στο Ο.Τ. 3Α του Ρυμοτομικού Σχεδίου Χαλανδρίου, που καθορίστηκε ως χώρος Αθλητικών εγκαταστάσεων με την απόφαση 10577/12.3.2003 της Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 273/Δ/24.3.2003). Το Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», με ΚΑΕΚ 051471350001/0/0, αποτελείται από το Κλειστό Κολυμβητήριο, Κλειστό βοηθητικό Κολυμβητήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου με κερκίδες, Κλειστό Γυμναστήριο μέγιστου ύψους 11 μέτρων, 3 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και διάφορα βοηθητικά κτίσματα. Στο Αθλητικό Κέντρο περιλαμβάνεται και στεγασμένος χώρος Κυλικείου-Αναψυκτήριου. Πιο συγκεκριμένα, στα αριστερά της εισόδου από την Λεωφόρο Πεντέλης και στο ύψος του πρώτου ορόφου των κτισμάτων, βρίσκεται το Κυλικείο-Αναψυκτήριο, (βλ. το από Μαΐου 2004 Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση νομιμοποίησης 10577/12.3.2003 της Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ), συνολικής ενιαίας επιφάνειας 65,00 τ.μ., με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και αποθηκευτικό χώρο. Το Κυλικείο από τη μια επικοινωνεί με το χώρο πάνω από την μικρή πισίνα, έκτασης 35 τ.μ. περίπου ενώ απ’ την άλλη διαθέτει και αύλειο χώρο επιφάνειας 60 τ.μ. Περαιτέρω, στην απέναντι και πίσω από το Κλειστό Κολυμβητήριο τοποθεσία, βρίσκεται παράρτημα του Κυλικείου- Αναψυκτήριου, έκτασης 40 τ.μ. περίπου, με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και αύλειου χώρου 100 τ.μ. περίπου. Το Κυλικείο-Αναψυκτήριο έκτασης 65 τ.μ. μετά των βοηθητικών και αύλειων χώρων που πιο πάνω περιγράφονται καθώς και το παράρτημά του των 40 τ.μ. μετά των δικών του βοηθητικών και αύλειων χώρων, συνιστούν για τις ανάγκες του παρόντος, έναν ενιαίο μισθωτικό χώρο ο οποίος στην συνέχεια θα καλείται Κυλικείο-Αναψυκτήριο ή Μίσθιο και δημοπρατείται με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.

Το Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας» αποτελεί ιδιοκτησία 100% του Δήμου Χαλανδρίου. Την διαχείριση-εκμετάλλευση του αναφερόμενου Κυλικείου- Αναψυκτήριου, έτσι όπως πιο πάνω αναλυτικά περιγράφεται, με τους αύλειους χώρου του, έχει η «ΦΛΥΑ Α.Ε.» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου κατά 100%. 

Η πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία προς ενοικίαση του κυλικείου-αναψυκτήριου θα πραγματοποιηθεί με τους ειδικότερα κάτωθι όρους :

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας : Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων πού αφορούν δημοπρασίες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 .Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100, Χαλάνδρι,  την 22η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. κατά την συνεδρίασή του στις 30/5/2022 και αποτελείται από τους Φωτεινό Σπύρο Πρόεδρο του Δ.Σ., Τσίγκο Κων/νο Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Πολύδωρο Τακόπουλο, Δικηγόρο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Χρήση του μίσθιου: Ο μίσθιος χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνον ως Δημοτικό Κυλικείο-Αναψυκτήριο στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», απαγορευμένης απόλυτα οποιασδήποτε μετατροπής της χρήσεώς του. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να συνάδει απολύτως με τον χαρακτήρα του κυλικείου ως δημοτικού, λαμβανομένου υπ’ όψη των μέσων τιμών πώλησης των αντίστοιχων προϊόντων. Ως εκ τούτου θα προσκομισθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ενδεικτικός τιμοκατάλογος προσφερόμενων ειδών ο οποίος θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω και, ο οποίος θα συνεκτιμηθεί, για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.   

3. Διάρκεια εκμίσθωσης - αναπροσαρμογή μισθώματος: Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, με ημεροχρονολογία έναρξης την ημεροχρονολογία που θα αναφέρεται στη Σύμβαση μισθώσεως και λήγουσα κατά την ημεροχρονολογία συμπλήρωσης των πέντε (5) ετών. Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθώτριας και μισθώτριας), η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη. Ο μισθωτής εφόσον επιθυμεί την διετή παράταση της μισθώσεως, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΦΛΥΑ Α.Ε. τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της πενταετούς μισθώσεως. Η εκμισθώτρια ΦΛΥΑ Α.Ε δύναται να αρνηθεί την διετή παράταση μόνο με συγκεκριμένη επίκληση δυστροπίας του μισθωτή ή μη εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης. Ως δήλη μέρα ορίζεται η ορισθείσα μέρα λήξεως της μίσθωσης μετά την παρέλευση της οποίας επέρχεται η λήξη της μισθώσεως, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προειδοποίηση ή καταγγελία ταύτης εκ μέρους του μισθωτή. Η σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται απολύτως και για οποιοδήποτε λόγο. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, και εφόσον ο ετήσιος πληθωρισμός ξεπερνά σε ποσοστό το 1%.

4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος του Κυλικείου-Αναψυκτήριου (μετά του παραρτήματός του και των λοιπών βοηθητικών και αύλειων χώρων), από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από την εκμισθώτρια εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μισθωτικού μήνα.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για να καθίσταται έγκυρη η υποβολή της πρώτης προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσκομισθεί από αυτόν: α) έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία να αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Στη δημοπρασία δεν μπορεί να λάβει μέρος ενδιαφερόμενος-η η συγγενείς Α βαθμού αυτών, που ήδη εκμεταλλεύεται κάποιο από τα κυλικεία-αναψυκτήρια που εκμισθώνει η ΦΛΥΑ Α.Ε. η όποιος-α αντιδικεί με τη ΦΛΥΑ Α.Ε. ή τον Δήμο Χαλανδρίου για οποιοδήποτε λόγο β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να καλύπτει χρονικό διάστημα μέχρι και έναν τουλάχιστον μήνα μετά την διενέργεια του διαγωνισμού, γ) εάν υφίστανται οφειλές των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο Χαλανδρίου και την ΦΛΥΑ Α.Ε. θα πρέπει, τουλάχιστον, να έχουν ενταχθεί στη διαδικασία διακανονισμού των χρεών τους δ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, πρόσφατης έκδοσης, και  εάν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο αντίστοιχο απόσπασμα ποινικού μητρώου του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου ή εκπροσώπου και διαχειριστή ανάλογα με τη νομική μορφή του, ε) ενδεικτικός τιμοκατάλογος των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2 ε) και για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό αρμόδιας ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 20η Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας στη συνέχεια ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών για κάθε ενδιαφερόμενο και συγκροτεί τον κατάλογο των ενδιαφερόμενων που δικαιούται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, τους οποίους και ειδοποιεί σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail). Εάν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομισθεί αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή τους με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, πρέπει να προσκομιστούν από τον πλειοδότη τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Εάν αυτό αντικειμενικά δεν είναι εφικτό τότε θα κατατεθούν την ημερομηνία που είναι προγραμματισμένα να εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν κατατεθούν τα σχετικά ως άνω δικαιολογητικά, η Μισθωτική Σύμβαση θεωρείται άκυρη, παρακρατείται η εγγύηση και η ΦΛΥΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει με κάθε νόμιμο τρόπο, τα διαφυγόντα κέρδη της.

6) Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία : Για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα στην παρούσα ημεροχρονολογία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2022 και μέχρι την 14:00 μ.μ. ώρα, χρηματική Εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (2Χ3000=) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής δύναται να έχει είτε την μορφή της Τραπεζικής επιταγής είτε τη μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προσκόμισης των εγγράφων κατάθεσης του ποσού. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής, μετά το πέρας της δημοπρασίας, επιστρέφεται στους δικαιούχους πλην του πλειοδοτήσαντος.

6.1. Εγγύηση κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού Μίσθωσης Κατά την υπογραφή της συμβάσεως μίσθωσης με τον τελευταίο πλειοδότη, καταβάλλεται από αυτόν ως χρηματική εγγύηση

για την εξασφάλιση της πιστής τήρησης

 των όρων του μισθωτηρίου και της εγκαίρου και εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος, το ποσό έξι (6) μισθωμάτων έτσι όπως το μηνιαίο μίσθωμα θα έχει διαμορφωθεί από τη δημοπρασία. Από το συνολικό ποσό της εγγύησης υπογραφής αφαιρείται φυσικά το ποσό της χρηματικής εγγύησης συμμετοχής στην δημοπρασία που ήδη έχει καταβάλλει ο τελευταίος πλειοδότης.

6.2. Εγγυητής: Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα προσκομίσει και αντίγραφο του Ε9 και ο οποίος θα συνυπογράψει το Συμφωνητικό Μίσθωσης έτσι ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πλαίσιο κειμένου: ί
7) Κατάθεση Δικαιολογητικών: Η κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται με κλειστό φάκελο που περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως παραπάνω ορίζονται και θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται κατωτέρω.

                  Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του

                  Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις.

                  Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ.), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε Φ.Ε.Κ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού : 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας θα υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασία αν το κρίνει ασύμφορο για την Εταιρεία, αν οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων είναι υψηλές και δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Αναψυκτήριου-Κυλικείου ως δημοτικού, λόγω παράβασης του τύπου της διαδικασίας ή για άλλο νόμιμο λόγο,  και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ακυρώνοντας τον διαγωνισμό. Η εγγύηση σ’ αυτή την περίπτωση επιστρέφεται. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του Δήμου Χαλανδρίου λόγω μη εγκρίσεως του Πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.

9. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν δικαιούται οποιασδήποτε μείωσης του μισθώματος από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και εφεξής.

10. Σύμβαση Μίσθωσης : Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ενεργούμενης με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης. Διαφορετικά εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης αφενός η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της ΦΛΥΑ Α.Ε. χωρίς δικαστική παρέμβαση και αφετέρου η ΦΛΥΑ Α.Ε. θα αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία υποστεί από την αργοπορία εκμίσθωσης του κυλικείου και τη διαφορά από το ενδεχόμενο μικρότερο μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει (αν προκύψει) από την επαναληπτική δημοπρασία, για όλο το συμβατικό χρόνο της μίσθωσης ήτοι της πενταετίας.

11. Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται σε εποπτεία του χώρου και οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο και τη ΦΛΥΑ για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και δημοτικές διατάξεις και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ενδεχόμενες παραβάσεις τους καθώς επίσης

είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλες τις άδειες που απαιτούνται.

Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μίσθιου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΦΛΥΑ Α.Ε., τυχόν δε κατασκευή, προσθήκη ή διασκευή θα γίνεται με δαπάνες του μισθωτή και θα παραμείνει επ’ ωφελεία του μίσθιου.

Ο μισθωτής επιπροσθέτως υποχρεούται να έχει αναρτημένο τιμοκατάλογο σε όλους τους χώρους του Κυλικείου (και του παραρτήματος) για όλα τα είδη που θα προσφέρει και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας στο κυλικείο υποχρεούται να χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή και να εκδίδει τιμολόγια επ’ ονόματι του.

Υποχρεούται επίσης να λειτουργεί το κυλικείο - αναψυκτήριο απασχολούμενος κατ’ αρχήν ο ίδιος. Οι ώρες λειτουργίας ορίζονται και κατά τη χειμερινή περίοδο και κατά τη θερινή περίοδο σε συνάρτηση με τις ώρες λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η με κάθε τρόπο διατάραξη των γειτνιαζόντων χώρων.

12. Καταβολή δαπανών κοινής ωφελείας και Δημοτικών Τελών. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που καταναλίσκονται για χρήση του μισθίου μετά των δαπανών εγγυήσεων αυτών καθώς και για την καταβολή κάθε άλλου νόμιμου τέλους.

13. Ο μισθωτής επίσης οφείλει: α) να συμπεριφέρεται άψογα απέναντι στους συναλλασσόμενους, β) να διατηρεί το χώρο του κυλικείου, τα σκεύη και τα πωλούμενα είδη σε απόλυτη καθαριότητα, γ) να τηρεί όλους του απαραίτητους όρους υγιεινής, δ) να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και ν’ αγοράζει τα απαραίτητα σερβίτσια και λοιπά σκεύη, καθώς και υλικό, που απαιτούνται για τη λειτουργία του κυλικείου, όλα δε αυτά με δικές του δαπάνες, ε) κατά τη λήξη της σχετικής συμβάσεως που πρόκειται να καταρτισθεί μεταξύ της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του μισθωτή, βάσει της παρούσας, να παραδώσει τα έπιπλα και τον εξοπλισμό που παρέλαβε στην κατάσταση που τα παρέλαβε, ενώ επιβάλλεται να επισημανθεί ότι η παραλαβή και η παράδοση θα λαμβάνει χώρα με σχετικό πρωτόκολλο, στ) να πωλάει τα προσφερόμενα είδη στις τιμές που είχε γνωστοποιήσει με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και πάντα ύστερα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων, ζ) να μην εγκαταστήσει οποιοδήποτε μηχάνημα που ρυπαίνει το χώρο του κυλικείου και η) να αποδέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της ΦΛΥΑ Α.Ε. ή του Δήμου Χαλανδρίου και των λοιπών αρμόδιων αρχών, οποιαδήποτε στιγμή, για το εάν τηρούνται οι οριζόμενοι στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και στην παρούσα διακήρυξη όροι.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του μισθωτή δίνει στην εκμισθώτρια το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως.

14. Ευθύνη «ΦΛΥΑ Α.Ε. »: Η ΦΛΥΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο (Κυλικείο, παράρτημα και λοιποί βοηθητικοί χώροι), της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μισθώσεως.

15. Παράδοση μισθίου: Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το πλήρως ανακαινισμένο μίσθιο στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Διαφορετικά για κάθε ημέρα αντισυμβατικής κατοχής πέρα της δήλης μέρας, θα υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης χρήσης ίσης με το διπλάσιο ποσό του μηνιαίου μισθώματος για κάθε ημέρα παράνομης κατοχής του μίσθιου.

16. Υπεκμίσθωση: Η σιωπηρά ή άλλη αναμίσθωση, ως και υπομίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτού, απαγορεύεται ρητά και απόλυτα.

17. Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια της ΦΛΥΑ Α.Ε., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στον ιστότοπο της ΦΛΥΑ Α.Ε. www.flyadimotikiae.gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλανδρίου www.halandri.gr καθώς και στην Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr .

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και σε δύο ή τρεις εφημερίδες, μία εκ των οποίων απαραίτητα ημερήσιας κυκλοφορίας και μία τοπικής.

Το σύνολο των εξόδων για την δημοσίευση και πραγματοποίηση της δημοπρασίας επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

18. Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται  κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.

α) εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

β) εάν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Επιτροπή διενέργειας ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΛΥΑ Α.Ε. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, ή τιμών στα προσφερόμενα προϊόντα που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Κυλικείου-Αναψυκτήριου ως δημοτικού.

γ) εάν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή εάν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (γ) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της ΦΛΥΑ Α.Ε. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν,

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ 16:00 μ.μ. .στα τηλέφωνα: 2106830305 – fax : 2106800035 – mail : flyadimotikiae@gmail.com

 

Για την ΦΛΥΑ Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                              Ο Διευθύνων Σύμβουλος

              Σπύρος Φωτεινός                                                                  Κων/νος Τσίγκος