Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

 

Ανακοίνωση για την επιτυχή διεξαγωγή της δημοπρασίας

της εκμίσθωσης του κυλικείου του Νεκροταφείου Χαλανδρίου

 

    Την Τετάρτη 23/3/2022 διεξήχθη με επιτυχία στα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε. και περί ώρα 13:00,  η ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νεκροταφείου Χαλανδρίου. 

Στην δημοπρασία έλαβαν μέρος πέντε (5) ενδιαφερόμενοι από τους έξι  ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν φακέλους συμμετοχής. Η συμμετοχή του έκτου (6ου) απορρίφθηκε για λόγους νομιμότητας. Μετά από διαδικασία ανοιχτών προσφορών για το μηνιαίο μίσθωμα, τελικά πλειοψήφησε ο ενδιαφερόμενος που πρόσφερε μηνιαίο μίσθωμα 12.900,00 € (σημειώνεται ότι το μηνιαίο μίσθωμα μέχρι σήμερα ήταν 3.000,00 €). Θα ακολουθήσουν οι νόμιμες ενέργειες προκειμένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και να παραδοθεί το κυλικείο που θα ανακαινιστεί.  

Η επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας